Bezpeční Bydlení

PROJEKT BEZPEČNÉ BYDLENÍ

V mnohých městech naší republiky jsou určité lokality, kde se nacházejí bytové domy, většinou panelové domy a kde je třeba pozitivním způsobem ovlivňovat a stimulovat chování jejich obyvatelů. Pocit bezpečí občanů v popsaných lokalitách je na velmi nízké úrovni.

→  DOKUMENTACE.PDF  ←

Co je cílem projektu?

Bezpečnost! Pořádek! Čistota!

Tento unikátní projekt je zaměřen na organizačně-technické zabezpečení ochrany osob a majetku v obytných domech hromadné bytové výstavby. Je výborným příkladem partnerství veřejného a soukromého sektoru. Základem projektu je technické řešení, které přináší efektivní a účinnou kontrolu vstupu osob do obytných domů, omezení neoprávněných vstupů a také nové způsoby pro technickou správu domů.

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé bytových domů, kde se projevují různé formy kriminality a dosavadní řešení nebyla dostatečně účinná.

Pilotní preventivní projekt Bezpečné bydlení, vznikl na základě konkrétních požadavků a zkušeností z neúnosného stavu kriminality na sídlištích (např. loupežná přepadení, krádeže vloupáním, pouliční kriminalita, vandalismus, fyzické a verbální napadání, nedovolené vniknutí do společných prostor bytového domu, distribuce a užívání drog, neplatiči apod.).

Trestná činnost a vandalizmus se často přesouvá z ulic přímo do panelových domů. Množství násilných trestných činů je páchaných ve výtazích nebo na chodbách přímo před byty nájemníků.

Informace nalezete i na MVČR 

Hranice bytového domu nejsou zákonem přesně definovány, na rozdíl od jiných forem soukromých pozemků např. rodinný dům, administrativní budovy či průmyslové objekty.

 • v mnoha případech se hovoří o společných prostorech domu jako o veřejně přístupném prostoru
 • práva obyvatel / vlastníků bytů a policie nejsou v případě neoprávněného vstupu do společných prostor bytového domu jasné


Kromě práv máme i povinnosti
 a jednou z nich a je povinnost chránit si svůj majetek a zdraví před možným poškozením, což vyplývá z § 415 zákona. Občanský zákoník: “Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.”
Často nepomůže ani policie! Její jednání musí být v plném souladu se všemi platnými právními předpisy, které nám zaručuje demokratická společnost.

Proč se tímto zabýváme?

Nejčastěji kriminální, přestupkové a trestné činy ohrožující obyvatele domu hromadné bytové výstavby na majetku a zdraví:

 • majetková trestná činnost
 • násilná trestná činnost
 • loupežné přepadení, krádeže vloupáním a s tím související otázky nepřizpůsobivých a neoprávněných osob (anonymních osob)
 • vandalismus
 • fyzické a verbální napadení
 • nedovolené vniknutí do společných prostor domu (např. bezdomovci, kteří hledají místo na přenocování, narkomani …)
 • distribuce drog a užívání drog

Cílem projektu je eliminovat trestné činy, násilí, finanční ztráty, latentní kriminalitu a vytvořit co možná nejúčinnější systém spolupráce relevantních subjektů, který zajistí nejen rychlé předávání informací, ale hlavně vytvoří účinnou pomoc i potřebnou osvětu. Projekt obsahuje i doplňkové programy.

POZOR - na neoprávněné vstupy !!!!

Nebytové domy jsou často anonymním prostředím bez možnosti adekvátní kontroly dodržování práv a povinností jeho obyvatel. Vymahatelnost práva v takovém anonymním prostředí se stává velmi složitou! Anonymita a lhostejnost lidí jsou největší hrozbou pro jejich bezpečnost.

Od začátku se držíme zásady, že potenciálního pachatele je třeba držet co nejdál, to znamená, že je třeba zastavit ho už u hlavní brány a ne až u dveří do bytu. Hlavní či zadní vchod, výtahy a schodiště jsou ty prostory, které mají vytvořit hranici mezi společným vlastnictvím a vnějším světem.

Velká bezpečnostní mezera je u starších analogových systémů. Častokrát se stává, že dveře jsou odblokovány neznámým osobám bez možnosti zjistit, kdo tak učinil.

Důkazem toho je i neoprávněný vstup do bytového domu přes zabezpečené dveře, ke kterému nejčastěji dochází tak, že spolu se vstupující nebo vystupující osobou se dostane do domu i nežádoucí host. Mnohokrát je na příčině lidská lhostejnost a nezodpovědnost a právě zde se prověří význam další bezpečnostní zóny (vnitřní dveře, výtah). Čím více překážek má zloděj v cestě, tím je naše ochrana účinnější. Každá zábrana vyžaduje finanční investici. Návratnost oproti vykradení bytu je jednoznačně ve prospěch těchto investic.

Důležitou částí projektu je naučit zástupce vlastníků a správců bytových domů dlouhodobě a efektivně využívat instalované technické zařízení jako záruku zlepšování bezpečnostní situace. Můžeme mít kvalitní technické zařízení, propracované organizační opatření, ale pokud selhává člověk jako opěrný pilíř, dochází k znehodnocení vynaloženého úsilí a finančních prostředků.

Máme řešení na vchodové dveře, které nám pomůže tomu předejít !

Komunikační, přístupové a zábranové systémy byly přizpůsobeny podmínkám náročného provozu s vysokou frekvencí pohybu osob, nešetrným zacházením a předpokladem fyzických útoků. Zařízení poskytují velmi důležité a cenné informace nezbytné pro správu domu, korektní určování, omezení užívání neplatičům a eliminování poškozování prostor.
Ochrana dat je jednou z podmínek – přístup k datům má pouze odpovědná osoba pověřená jejich správou.
Pokud si obyvatel plní své zákonné povinnosti vůči ostatním vlastníkům bytů, není důvod narušovat jeho anonymitu.

Co chceme dosáhnout?

 • zvýšení bezpečnosti obyvatel domu
 • snížení nedostatků mechanických částí dveří
 • snížení anonymity v obytných a spoločenských prostorách (možnost kontroly)
 • snížení rizika pohybu neoprávněných osob v prostorech domu (sklepy, chodby)
 • snížení rizika poškozování majetku a zařízení domu (včetně technických prostředků požární vybavenosti)
 • zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorech domu

Nedostatky mechanického zámku

 • vlivem počasí se dveře nezavírají
 • mechanické části se opotřebovávají
 • nezbytné jsou časté nákladné opravy
 • zalomený klíč nebo poškozen zámek
 • snadný přístup k duplikátem

Zábrana a elektromagnetický zámek

Praxí jsme se přesvědčili, že zasunovací prvek - elektrický zámek, musí mít pevnou konstrukci a nesmí obsahovat mnoho mechanických částí a musí umožňovat signalizaci stavu dveří.

Identifikace vstupujících osob

Jedním z velmi významných technických prvků celého projektu je přístupový systém, který zajišťuje velmi důležitou identifikaci osob oprávněných vstupovat a pohybovat se v domě.

Komunikace s návštěvou

Digitální komunikační systém DDS v domě je velmi důležitý pro komunikaci s návštěvníky prostoru a zajištění kontrolovaného vstupu návštěv do objektu z bytu a adresní otevírání z bytu.

Monitorování a digitální záznam

Monitorování a zaznamenávání událostí v digitální podobě má výhodu v tom, že obraz z různě umístěných kamer je zaznamenán pouze v případě, pokud v zorném poli kamery dochází k pohybu

Vyhlášení pilotního projektu v ČR

Tento projekt zaštiťuje Ministerstvo vnitra České republiky a jeho smyslem je změnit postoje občanů k problematice bezpečnosti, jejich motivace k bezpečnějšímu chování, k zabezpečení bytů a bytových domů, ke zlepšení sousedských vztahů s respektování domovního řádu.
V rámci projektu je do rizikových objektů instalován soubor zařízení, která mají snížit anonymitu v bytových domech, zamezit pohybu neoprávněných osob v prostorách domů a snížit riziko vandalismu a páchání trestných činů.

Projekt Bezpečné bydlení byl vyhlášen na 8. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality, které se konalo na Ministerstvu vnitra dne 10. prosince 2008. Členy poradního sboru jsou zástupci Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Komory podniků komerční bezpečnosti ČR, zkušebny technických prostředků ARI, České asociace bezpečnostních manažerů, ASIS International ČR a České asociace pojišťoven.

Projekt Bezpečné bydlení vychází z programu Bezpečná lokalita, jehož je i součástí a je dále volně inspirován i programem „Bezpečné bývanie“, který je realizován v panelovém sídlišti v Bratislavě.

Projekt Bezpečné bydlení byl v březnu 2009 finančně podpořen z Programu prevence kriminality na místní úrovni. V letošním roce se bude realizovat jeho I. etapa (studie proveditelnosti) v Brně a ve Zlíně, jejímž obsahem bude zejména: vytipování bytových domů v majetku obce, které vykazují naznačené problémy; přehled o sociálně-patologických jevech v domě a jeho bezprostředním okolí; provedení a zpracování místního sociologického šetření ve vybraném bytovém domě; zpracování studie udržitelného vývoje pro řešení konkrétních sociálních a technických problémů; zjištění, jak funguje v místě sociální síť, nabídka volnočasových aktivit apod.; zpracování technického projektového řešení; zpracování režimových pravidel a ekonomické studie; zpracování a příprava evaluačních programů; zpracování komplexní dokumentace k projektu; příprava a školení policistů a strážníků s územní odpovědností; informování veřejnosti – mediální kampaně.